top of page
  • Zdjęcie autoraEmotivo

6 sposobów jak utrzymać wydajność i zaangażowanie pracowników koncentrując się na ich emocjach

Ponieważ pandemia COVID-19 dotyka przedsiębiorstwa na całym świecie, pracownicy stają się coraz bardziej niespokojni, sfrustrowani i zmęczeni. Jeśli pozostaną bez opieki, te uczucia mogą wpłynąć na ich produktywność i zaangażowanie, prowadząc do niskiej jakości pracy i odłączenia siły roboczej, a ostatecznie ograniczą zdolność przedsiębiorstwa do optymalnej wydajności w trudnych czasach.

Większość firm skoncentrowała planowanie awaryjne na niezbędnych reakcjach operacyjnych w celu zapewnienia ciągłości działania. Plany te często nie uwzględniają zdolności pracowników do skoncentrowania się na swojej pracy.

Dział HR może pomóc menedżerom zapewnić pracownikom odpowiednie wsparcie w walce z emocjonalną kolejką górską podczas pandemii za pomocą sześciu kluczowych strategii:

1. Empatia i zaangażowanie.

Rozpoznawanie oznak niepokoju wśród pracowników, zarówno bezpośrednio poprzez rozmowy, jak i pośrednio poprzez obserwację, jest właściwym krokiem dla menedżerów. Pracownicy potrzebują okazji, aby poruszyć ważne dla nich kwestie i mieć poczucie, że pracodawcy inwestują w ich dobro. Aby promować codzienne interakcje między menedżerami i pracownikami, dział HR powinien doradzać menedżerom, jak najlepiej radzić sobie z delikatnymi problemami wynikającymi z pandemii, w tym alternatywnymi modelami pracy, bezpieczeństwem i ewentualnym konfliktem w miejscu zakładu.

2. Zachęcaj do dialogu, aby budować zrozumienie.

Analiza Gartnera pokazuje, że zrozumienie przez pracowników decyzji i ich konsekwencji jest bardziej istotne dla powodzenia inicjatywy zmiany niż pracownicy „lubiący” zmianę. Postępowi menedżerowie zapewniają dwustronną rozmowę ze swoimi pracownikami, tak aby strategie komunikacyjne poprawiały zaangażowanie. Interakcja z menedżerami i współpracownikami zapewnia pracownikom informacje, których potrzebują, co pozwala im wyrażać i przetwarzać negatywne emocje oraz poprawia poczucie kontroli nad sobą. Dział HR może współpracować z kierownikami, aby pomóc stworzyć możliwości dwukierunkowego dialogu ze swoimi pracownikami, który powinien koncentrować się na praktycznym spojrzeniu na pozytywne i negatywne skutki obecnej epidemii COVID-19.

3. Przejrzystość w miejscu pracy.

Posiadanie jasnych celów i otrzymywanie regularnych informacji o możliwych zmianach pomaga zapewnić skupienie, energię i poczucie celu. Menedżerowie mogą potwierdzić związek między obowiązkami pracowników a sukcesem firmy, zapewniając jasny obraz bieżących planów organizacyjnych. Pracownicy czują większą swobodę i bezpieczeństwo gdy są przekonani o znaczeniu swojej pracy dla sukcesu organizacji.

4. Wzmocnij wartości organizacyjne, aby zminimalizować ryzyko niewłaściwego postępowania.

Nieprzyjemne doświadczenie pracowników może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo psychiczne nawet o 35%. Co gorsza, w okresach niepewności, według badań Gartnera wykroczenia pracowników rosną aż o 33%. Oprócz modelowania właściwych zachowań, zachęcaj pracowników do wskazywania nieetycznych praktyk, przypominaj o kanałach zgłaszania niewłaściwych zachowań i podkreślaj ich konsekwencje.

5. Doceniaj pracę osób zatrudnionych.

Docenianie nie tylko motywuje odbiorcę, ale może służyć jako silny sygnał dla innych pracowników o zachowaniach, które powinni naśladować. Uznanie nie powinno ograniczać się do nagród pieniężnych – publiczna pochwała, możliwości rozwoju lub inne drobne benefity to również skuteczne praktyki. Wykorzystaj spowolnienie w biznesie jako okazję do stworzenia zachęt dla pracowników, których zwykle nie mają możliwości dostać.

6. Zwiększ zaangażowanie dzięki innowacjom.

Podczas gdy dzisiejsze nieprzewidywalne środowisko powoduje, że menedżerowie i pracownicy będą naturalnie bardziej niechętni do podejmowania ryzyka, wspieranie kreatywności i podejmowania ryzyka ma kluczowe znaczenie dla zaangażowania pracowników i wydajności organizacji. Obecna sytuacja jest szczególnie dotkliwa dla pracowników o wysokim potencjale. Podkreśl potrzebę i zdolność pracowników do wspierania inicjatyw i szukania usprawnień procesów, nawet jeśli firma posiada ograniczenia dotyczące nowych inwestycji.

W okresie niepewności dział HR powinien współpracować z menedżerami, aby nieustannie dbać o zdrowie psychiczne i emocjonalne pracowników, uwzględniać ich obawy, brać pod uwagę ich zaangażowanie i pomysłowość celu utrzymania jak największej produktywności i zaangażowania. Czy firmy w których pracujecie planując przyszłe działania uwzględniają pracowników jako poszczególne jednostki, czy skupiają się tylko na działaniu przedsiębiorstwa?

bottom of page