top of page
 • Zdjęcie autoraMonika Walczak

Jakich benefitów oczekują pracownicy w 2024 roku?

W dynamicznym świecie pracy, oczekiwania pracowników stale ewoluują, przystosowując się do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych oraz nowych trendów. W 2024 roku kształtują się nowe oczekiwania dotyczące benefitów, które wykraczają poza tradycyjne ramy. Zrozumienie tych potrzeb staje się kluczowe dla firm pragnących przyciągać, utrzymywać i rozwijać najlepsze talenty. Jakie więc benefity stają się priorytetem dla pracowników w nadchodzącym roku? Przedstawiamy analizę trendów i oczekiwań, które definiują nową erę korzyści pracowniczych w 2024 roku.

Holistyczne podejście do benefitów w 2024 roku

W 2024 roku holistyczne podejście do benefitów staje się nieodłącznym elementem strategii przyciągania i zatrzymywania najlepszych pracowników. Szczególnie ważne okazują się być dwa aspekty: zdrowie psychiczne pracowników oraz elastyczność w miejscu pracy.

Zdrowie psychiczne pracowników

Zdrowie psychiczne wyłania się jako priorytetowy obszar, na który firmy kładą coraz większy nacisk. Świadomość znaczenia zdrowia psychicznego w miejscu pracy rośnie, a benefity związane ze wsparciem w tym obszarze stają się kluczowym elementem pakietu korzyści. Popularne stają się eventy organizowane przez pracodawców, których zadaniem jest wsparcie zdrowia psychicznego pracowników. Mogą być to warsztaty z mindfulness, spotkania i konsultacje ze specjalistami, dni relaksu czy edukacyjne prelekcje. 

Elastyczność w miejscu pracy

Elastyczność w miejscu pracy to kolejny filar holistycznego podejścia. Wymuszone przez zmieniającą się rzeczywistość podejście do pracy zdalnej, elastycznych godzin czy hybrydowych modeli pracy staje się normą. Pracownicy oczekują możliwości dostosowania harmonogramu do swojego życia prywatnego, co wpływa na zwiększenie produktywności i zadowolenia z pracy. W rezultacie elastyczność staje się wymogiem, a nie tylko dodatkowym benefitem, co determinuje strategię kadrową firm w roku 2024.


Benefity dla pracowników w 2024 roku

Oczekiwania różnych grup wiekowych

W miejscu pracy 2024 roku obserwuje się zróżnicowane oczekiwania wśród różnych grup wiekowych, co kształtuje priorytety i wartości pracowników.

 • Młodzi pracownicy (Gen Z i młodsza część millennialsów) -  Młodzi pracownicy wykazują silne zainteresowanie wartościami i celami organizacji nad samym wynagrodzeniem. Dla nich priorytetem jest znalezienie pracy zgodnej z ich przekonaniami i misją firmy, a także możliwość wpływu na społeczność. Oczekują elastyczności i możliwości pracy zdalnej, aby lepiej zarządzać czasem i pasjami. Dążą również do ciągłego rozwoju poprzez szkolenia, kursy i mentorstwo, aby rozwijać swoje umiejętności. 

 • Średni wiek (30-50 lat) - Dla nich liczy się stabilność, rozwój kariery i jakość pracy. Poszukują oni pewności zatrudnienia, możliwości rozwoju osobistego i awansu, a także docenienia ich wkładu w organizację. Ważna jest pewność zatrudnienia, stabilność płacowa i dodatkowe benefity zabezpieczenia finansowego. Chcą ścieżki awansu, okazji do kierowania zespołem lub zdobywania nowych umiejętności.

 • Pracownicy starsi (powyżej 50 lat) -  kładą nacisk na doświadczenie jako wartość. Oczekują oni, by ich bogate doświadczenie było cenione i wykorzystywane w firmie, a nie tylko traktowane jako zbliżająca się emerytura. W rezultacie firmy muszą elastycznie dostosowywać swoje strategie, by zaspokoić różnorodne potrzeby i oczekiwania różnych grup wiekowych na rynku pracy. Chcą możliwości ciągłego uczenia się nowych technologii i elastyczności w dostosowaniu do zmieniających się trendów. Cenią sobie programy przygotowania do emerytury, stabilne plany emerytalne i elastyczne opcje pracy.

Nowe priorytety benefitów w 2024 roku

W roku 2024 obserwuje się dynamiczną ewolucję priorytetów w zakresie benefitów pracowniczych, gdzie równowaga pomiędzy pracą a życiem osobistym staje się kluczowym elementem dobrostanu pracowników. Firmy coraz bardziej zdają sobie sprawę, że zachowanie równowagi jest nie tylko korzystne dla pracowników, ale także wpływa pozytywnie na efektywność i zaangażowanie w pracy. Dodatkowo, zdrowie psychiczne nabiera szczególnego znaczenia i staje się oczekiwanym standardem w pakietach korzyści. Firma, która oferuje wsparcie dla zdrowia psychicznego swoich pracowników, w postaci programów wellnessowych, dostępu do poradnictwa psychologicznego czy elastycznych godzin pracy, staje się bardziej atrakcyjnym pracodawcą, promującym holistyczne podejście do dobrostanu pracowników. Te priorytety stają się nie tylko elementem atrakcyjności oferty pracy, ale także kluczowym czynnikiem w budowaniu zdrowszego i bardziej produktywnego środowiska pracy. Podsumowując, poniżej przedstawiamy przykłady benefitów i giftów zgodnych z oczekiwaniami pracowników w 2024 roku: 

 • Elastyczne godziny pracy lub możliwość pracy zdalnej

 • Programy wsparcia zdrowotnego i psychicznego

 • Szkolenia

 • Świadczenia finansowe

 • Programy rekreacyjne pozwalające osiągnąć work-life balance

 • Dostęp do nowoczesnych technologii i narzędzi pracy,

 • Możliwość uczestnictwa w inicjatywach społecznych,

 • Jasne ścieżki kariery i możliwości awansu

CSR a oczekiwania pracowników

W roku 2024 coraz większe znaczenie przywiązywane będzie do zaangażowania społecznego i środowiskowego przez firmy, a oczekiwania pracowników w tym obszarze będą stale rosnąć. Firmy, które aktywnie angażują się w społeczność oraz podejmują działania na rzecz ochrony środowiska, będą coraz bardziej cenione przez pracowników. Pracownicy oczekują, że ich pracodawca będzie działał zgodnie z wartościami, którymi się kierują, angażując się w inicjatywy społeczne, charytatywne lub ekologiczne. Cele zrównoważonego rozwoju staną się nie tylko misją firm, ale również potężnym narzędziem przyciągania nowych pracowników. Firmy, które wykazują zobowiązanie do prowadzenia biznesu w sposób przyjazny dla środowiska i społeczeństwa, zyskają zaufanie pracowników, którzy coraz częściej poszukują miejsc pracy zgodnych z ich własnymi wartościami i etyką. CSR stanie się nie tylko strategią biznesową, ale także istotnym elementem kształtującym wizerunek firmy jako atrakcyjnego pracodawcy, co przekłada się na lojalność pracowników oraz budowanie pozytywnego wizerunku marki.Wyzwania dla firm w dostosowaniu się do nowych trendów

W nowym środowisku biznesowym firmy napotkają wyzwania związane z adaptacją strategii benefitów do zmieniających się oczekiwań pracowników. Przygotowanie się do nowych trendów oznacza konieczność elastyczności w zakresie oferowanych korzyści, aby sprostać różnorodnym potrzebom pracowników. Firmy muszą być gotowe na dostosowanie się do zmieniających się priorytetów, w tym zdrowia psychicznego, elastyczności pracy czy zaangażowania społecznego. Kroki w kierunku dostarczania oczekiwanych benefitów obejmują dogłębną analizę potrzeb pracowników poprzez ankietowanie, badania i regularne rozmowy z zespołem. To kluczowe, aby zrozumieć, czego pracownicy naprawdę oczekują i jakie korzyści są dla nich najważniejsze. Następnie firmy powinny dostosować swoje programy benefitowe, oferując elastyczne pakiety świadczeń, które nie tylko spełniają oczekiwania pracowników, ale także przyczyniają się do ich satysfakcji i zaangażowania w firmę. Dostarczanie oczekiwanych korzyści staje się nie tylko strategią, ale również konkretnym działaniem budującym relacje z zespołem i umacniającym pozycję firmy jako atrakcyjnego pracodawcy.


Podsumowując, kształtowanie przyszłości benefitów w miejscu pracy wymaga uwzględnienia zmieniających się oczekiwań pracowników i nowych trendów na rynku pracy. Elastyczność staje się kluczowym elementem w dostosowywaniu pakietów benefitowych do zróżnicowanych potrzeb pracowników, takich jak zdrowie psychiczne, równowaga praca-życie czy zaangażowanie społeczne. Firmy, które aktywnie reagują na te zmiany, analizując i dostosowując swoje strategie korzyści, będą miały przewagę w przyciąganiu, zatrzymywaniu i rozwijaniu najlepszych talentów w 2024 roku. Kształtowanie przyszłości benefitów to nie tylko reakcja na bieżące potrzeby, ale także strategiczne podejście do budowania pozytywnego środowiska pracy, które wspiera rozwój i dobrostan pracowników, stanowiąc kluczowy element sukcesu organizacji.


bottom of page