top of page
  • Zdjęcie autoraMonika Walczak

Dobre relacje w pracy – dlaczego są ważne i jak dbać o relacje w miejscu pracy?

W pracy spędzamy blisko ⅓ swojego czasu. Istnienie i rozwój społeczności są kluczowe dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego człowieka, a interakcje społeczne stanowią istotną część jego funkcjonowania. Badania wskazują, że dobre relacje w miejscu pracy są gwarancją efektywnego funkcjonowania zarówno pojedynczych jednostek, jak i całych organizacji. Interpersonalne powiązania mają istotny wpływ na atmosferę w zespole, poziom motywacji, wydajność pracy oraz jakość wykonywanych zadań. Psycholodzy jednoznacznie potwierdzają, że harmonijne i wspierające środowisko pracy przyczynia się do zwiększenia zaangażowania pracowników oraz zmniejszenia poziomu stresu i absencji. Dlaczego wartość dobrych relacji w miejscu pracy jest korzystna dla wydajności i samopoczucia pracowników? Jakie mogą być konsekwencje zaniedbywania tych relacji? W poniższych akapitach postaramy się odpowiedzieć na te pytania. 

Dlaczego budowanie relacji w firmie jest ważne?

Z badania Satysfakcji Pracowników przeprowadzonego przez Towarzystwo Zarządzania Zasobami Ludzkimi w 2016 roku wynika, że aż 77% respondentów wskazało relacje międzyludzkie jako kluczowy czynnik wpływający na ich zaangażowanie w pracę. Budowanie solidnych relacji poprawia atmosferę w miejscu pracy, kreuje fundamenty zaufania i sprzyja płynnej komunikacji, która korzystnie wpływa na ogólną efektywność zespołu. Niezadowalające relacje między członkami zespołu mogą prowadzić do opóźnień w realizacji projektów i niedotrzymywanie terminów. W niektórych przypadkach występuje ryzyko sabotowania działań przez poszczególnych pracowników, co negatywnie wpływa na wydajność całego zespołu i może stanowić realne zagrożenie dla osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych. Praca w komfortowym środowisku sprzyja osiąganiu lepszych wyników oraz wzmacnia odporność zespołu na stres i motywuje do podejmowania wyzwań biznesowych. Niezaprzeczalnie, silne relacje interpersonalne są fundamentem sukcesu w biznesie, ponieważ pełnią istotną rolę w budowaniu dynamicznych i wydajnych zespołów.

Jak budować dobre relacje w pracy?

Rozpoczęcie budowania solidnych relacji biznesowych powinno być priorytetem od momentu rozpoczęcia nowego zatrudnienia. To właśnie wtedy nowy pracownik zaczyna stopniowo poznawać pozostałych członków zespołu. Dział HR oraz przełożony powinni aktywnie wspierać nowego pracownika, aby ułatwić szybką i efektywną integrację z całym zespołem. Zauważono, że odpowiedzialność za rozwijanie relacji spoczywa na każdym pracowniku w firmie. Do obowiązków przełożonego należy między innymi rozwiązywanie konfliktów oraz zapewnienie równego traktowania wszystkich podwładnych. Pracownicy powinni traktować siebie nawzajem z szacunkiem, nawet jeśli nie darzą kogoś sympatią. Warto podkreślić, że relacje w miejscu pracy nie zawsze muszą wykraczać poza sferę zawodową, chociaż czasem do tego dochodzi. Nawet jeśli nie darzy się kogoś sympatią, należy zachować profesjonalizm i unikać wyrażania antypatii. W takich sytuacjach lepiej jest ograniczyć kontakt niż eskalować konflikty.

Szacunek i empatia

Efektywna współpraca wymaga akceptacji różnorodnych punktów widzenia oraz doświadczeń, demonstracji zrozumienia i wsparcia w podejmowaniu wyzwań. Wyrażanie empatii w środowisku biznesowym pozwala lepiej zrozumieć perspektywy innych osób, co ułatwia rozwiązywanie konfliktów, negocjacje oraz umożliwia podejmowanie decyzji wspólnie. Postawa empatyczna w miejscu pracy, będąca odgórnie narzuconą częścią kultury organizacyjnej, korzystnie wpływa na employer branding, czyli wizerunek przedsiębiorstwa w oczach zarówno obecnych pracowników, jak i potencjalnych kandydatów. Dbałość o dobrostan zatrudnionych jednostek, aktywne słuchanie ich potrzeb i podejmowanie odpowiednich działań zapewniających wsparcie, nie tylko sprzyja utrzymaniu lojalności wobec pracodawcy, ale również zachęca do polecania firmy jako atrakcyjnego miejsca pracy.

Otwarta komunikacja

Efektywne budowanie relacji osiąga się głównie poprzez aktywne słuchanie współpracowników oraz klarowną komunikację własnych poglądów. Aby zapewnić właściwą wymianę informacji w relacjach, warto aktywnie dopytywać drugą stronę o jej perspektywę w celu pełnego zrozumienia. Komunikacja jest czynnikiem decydującym w relacjach biznesowych i powinna być traktowana jako dialog obejmujący słuchanie, wypowiadanie się, zrozumienie oraz otwartość na opinie innych. W trakcie otwartej wymiany mogą występować emocje, jednak nie powinno to prowadzić do wybuchów gniewu czy agresji. W przypadku, gdy któryś z pracowników wykazuje takie zachowania, lider powinien udzielić mu konstruktywnej pomocy, na przykład sugerując dodatkowe szkolenie lub konsultację z profesjonalistą.

Praca zespołowa

Mimo że rywalizacja jest wpisaną w ludzką naturę, w miejscu pracy konieczne jest przekształcanie indywidualnych ambicji we wspólne cele. Nadmierna konkurencja może prowadzić do toksycznych relacji zawodowych, zakłócających istniejące więzi i negatywnie wpływających na atmosferę pracy. Aby zastąpić rywalizację współpracą, należy unikać gloryfikowania indywidualnych osiągnięć. Chociaż mogą one rzeczywiście przyczynić się do pozytywnych wyników w firmie, ich nadmierne podkreślanie może zniechęcać innych pracowników. Zamiast tego, należy doceniać wysiłki zespołu i promować wspólne osiągnięcia.

Integracja

Wzmacnianie relacji międzyludzkich w biznesie jest niezbędne do efektywnego funkcjonowania zespołu. Kluczową rolę odgrywają tutaj liderzy, którzy mogą aktywnie wspierać rozwój tych relacji, proponując różne formy integracji, takie jak wspólne wyjścia, organizowanie spotkań integracyjnych czy organizację wyjazdów firmowych. Jako exp-pro, jesteśmy ekspertami w dziedzinie integracji zespołowej, specjalizujemy się w budowaniu pozytywnych relacji w firmach. Zapoznaj się z naszą ofertą lub skonsultuj się z naszym doradcą, aby otrzymać propozycje eventów integracyjnych dostosowanych do specyfiki Twojej firmy.

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Trudne sytuacje są nieuniknione w środowisku biznesowym. Im szybciej zostaną rozwiązane, tym mniejsze ryzyko, że przekształcą się w toksyczne relacje w miejscu pracy. Rolą liderów powinno być zachęcanie stron konfliktu do spokojnej i konstruktywnej rozmowy, której celem jest znalezienie wspólnego rozwiązania. Każda strona powinna mieć możliwość wyrażenia swoich myśli i uczuć, zachowując jednak szacunek. W przypadku gdy sytuacja wywołała silne emocje u pracowników, zaleca się czasem odroczenie rozwiązania konfliktu, umożliwiając powrót do tematu kolejnego dnia. 

Dlaczego warto dbać o relacje między pracownikami?

Dobre relacje w pracy to nie tylko przyjemniejsza atmosfera, ale także szereg korzyści dla firmy, takich jak:

  • wyższa produktywność,

  • mniejsza rotacja pracowników,

  • większa kreatywność i innowacyjność,

  • lepsza komunikacja i współpraca,

  • wyższe morale i zaangażowanie.

Pozytywne relacje międzyludzkie i korzystne interakcje mają znaczący wpływ na produktywność, zaangażowanie oraz efektywność zespołu w każdym przedsiębiorstwie. Pomagają one również w redukcji absencji i zmniejszają rotację pracowników. Dlatego tak ważne jest, by w miejscu pracy, szczególnie kadra zarządzająca wyznaczała dobry przykład w dbaniu o relacje. Pozytywne efekty tego procesu obejmują lepszą komunikację, większą motywację do pracy oraz redukcję konfliktów między pracownikami. Dodatkowo budowanie relacji pozwala na rozwijanie zaufania w organizacji oraz może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania pracowników i poprawy ich satysfakcji z pracy. Integracja pracowników jest również istotnym elementem, dlatego należy kierować pochwały tak, aby doceniony poczuł się cały zespół, a nie tylko jego członkowie. Tylko wtedy możemy stworzyć harmonijne środowisko pracy, korzystne zarówno dla pracowników, jak i dla samej firmy

Jak wspomnieliśmy na początku, praca absorbuje znaczną część naszego czasu i energii. Spędzamy w niej wiele godzin, angażując się w wykonywanie zadań, podejmowanie wyzwań oraz budowanie relacji ze współpracownikami. Warto zadbać więc o to, by ten czas nie był przepełniony negatywnymi emocjami, takimi jak frustracja, poczucie niesprawiedliwości czy obojętność w stosunku do innych. W końcu większość z nas dąży do nawiązania pozytywnych relacji w miejscu pracy, i osiągnięciu poczucia zintegrowania z zespołem. Badania wyraźnie wskazują, że tworzenie pozytywnych interakcji międzyludzkich w pracy może istotnie obniżyć poziom stresu i przyczynić się do ogólnego zadowolenia z wykonywanej pracy, a co za tym idzie - do uzyskiwania coraz lepszych wyników. 


bottom of page