top of page
 • Zdjęcie autoraSylwia Kober

Praca zespołowa - dlaczego jest tak ważna i co zrobić, żeby była efektywna?

Zespół jest z definicji pewną liczbą osób połączonych poprzez zadania przybliżające ich do realizacji wspólnego celu. Właśnie to ukierunkowane współdziałanie nazywane jest pracą zespołową i jest ono niezbędnym narzędziem do osiągnięcia sukcesu w pracy. I to niezależnie od branży czy obejmowanego stanowiska. W pracy zespołowej liczy się kompetencja i umiejętność współdziałania między członkami oraz ich działania i zachowania. Dobra współpraca z kolegami z zespołu, przełożonymi, menedżerami i w końcu z klientami jest niezwykle cenna. Przedsiębiorstwa kładące nacisk na dobre umiejętności pracy zespołowej to zazwyczaj te, które funkcjonują najlepiej i oferują atrakcyjne środowisko pracy.

Na czym polega praca zespołowa?

Praca zespołowa - co to jest? O tym, czym jest praca zespołowa dowiadujemy się już w szkole, kiedy jako uczniowie łącząc siły, wykonywaliśmy zadania grupowe. Może się wydawać, że ciężko to przełożyć w dorosłym życiu na pole zawodowe, lecz ten prosty przykład uczy każdego człowieka od wczesnych lat życia mechanizmów determinujących efektywną współpracę z innymi ludźmi. Oczywiście o tej zależności przekonujemy się dopiero później.

Praca zespołowa jest jednym z fundamentów dobrze działającej organizacji czy przedsiębiorstwa, a mianem tym określa się powierzenie grupie podległych pracowników czynności lub zadań wyodrębnionych z ogólnych procesów pracy. Rozpoczęcie pracy w zespole to podział zadań pomiędzy jednostkami, a przydzielanie zadań powinno odbywać się w oparciu o kompetencje każdego z członków. Kluczowy jest tu lider dobrze znający swoich podwładnych, który jest świadom, w jakich obszarach dany pracownik będzie najbardziej efektywny, a jego predyspozycje stanowić będą ogromny wkład. Zatem to właśnie wspólny wysiłek członków grupy w kierunku zdefiniowanego celu jest tym, na czym polega praca zespołowa.

Co jest najważniejsze w pracy zespołowej?

Najważniejszy w pracy zespołowej jest właśnie zespół ludzi o określonych cechach, wiedzy i zakresie kompetencji. Zespół do wykonania danego projektu w przedsiębiorstwie wybierany jest na podstawie struktury organizacji, zadań do wykonania, a także właśnie wyżej wspomnianej wiedzy, predyspozycji i kwalifikacji każdego z pracowników. Dobrze dobrani członkowie przyjmują określone role, pełnią czasem więcej niż jedną funkcję z uwagi na ich kompetencje. Odpowiadając na pytanie, co jest najważniejsze w pracy zespołowej można śmiało stwierdzić, że dobrze dobrany zespół to pierwszy krok do sukcesu, zatem należy mu poświęcić odpowiednio dużo uwagi. Kompetencja pracy w zespole obejmuje takie obszary, jak chociażby zdefiniowanie wspólnych celów i koordynowanie działań, umiejętności analizy i zbierania informacji ważnych w kwestii rozwiązania danego problemu.

Po określeniu celu niezwykle cennymi umiejętnościami w zespole są podział

zadań i ponoszenie zbiorowej odpowiedzialności za ich realizację, a także wzajemna pomoc i motywacja przy napotkanych przeszkodach. To wymaga doskonałej komunikacji pomiędzy członkami i gotowość do dostosowania się do zespołu, co ma bezpośredni wpływ na dobre relacje w środowisku pracy. A nie ma nic lepszego niż praca w dobrej atmosferze.

Czym jest dobra praca zespołowa?

Krótko ujmując, efektywna praca zespołowa to dobra współpraca w zespole pomiędzy poszczególnymi osobami. Osiągane coraz lepsze wyniki wpływają motywująco i budzą wśród pracowników chęć do ciągłego doskonalenia umiejętności.

Biorąc pod lupę ważne zagadnienie, jakim jest praca zespołowa, przykłady są liczne i obrazują jak ogromny stanowi ona element w strukturach zawodowych w firmach z różnych (nieraz całkiem odmiennych) branż. Oto niektóre przykłady pracy zespołowej:

 • administracja przedsiębiorstwa,

 • szkoły i uczelnie wyższe,

 • zespół medyczny ratujący życie / przeprowadzający operacje,

 • strażacy podczas akcji,

 • pracownicy restauracji,

 • zespoły muzyczne,

 • realizacja planu budowy - od projektowania do wykończenia,

 • sztuki teatralne i filmy,

 • drużyny sportowe.


Tutaj od razu nasuwa się odpowiedź na pytanie, dlaczego praca zespołowa jest ważna. Jest tak istotna, ponieważ cechuje się złożonością zadań, które nie mogłyby zostać wykonane przez jedną osobę samodzielnie.

Warto zauważyć, że praca w zespole wymaga nie tylko twardych umiejętności, ale także odpowiednich kompetencji miękkich. Do tych najbardziej wartościowych cech należą takie, jak chociażby asertywność, cierpliwość czy rzetelność. Warto być otwartym i pracować nad brakami w tych obszarach, gdyż w prawidłowym przebiegu praca zespołowa pozwala również na rozwój pracowników, ich kreatywności i poszerza zakres kompetencji. To wszystko przybliża do realizacji coraz to nowszych założeń, a cele pracy zespołowej skutecznie osiągane przez członków, którzy ten zespół tworzą, mają bezpośredni wpływ na progres w przedsiębiorstwie w ogólnym rozumieniu.

Kiedy praca zespołowa przynosi efekty?

Efektywność pracy zespołowej zachodzi wtedy, gdy zespół jest dobrze zgrany. Taki tryb wykonywania zadań jest przede wszystkim bardziej wydajny, ponieważ pozwala łatwiej osiągnąć wyznaczone cele. Dzieje się tak m.in. dzięki prawidłowemu rozdzieleniu zadań i sprawnemu przepływowi informacji, a także możliwości wykorzystania większej liczby pomysłów.

Członkowie zespołu darzą się zaufaniem, znają swoje mocne strony oraz są otwarci na to, aby uczyć się od siebie nawzajem. Pracownicy, którzy wiedzą, co to jest praca w zespole, potrafią:

 • określić akceptowany przez wszystkich członków cel,

 • opanować sztukę skutecznej komunikacji interpersonalnej,

 • synergicznie dążyć do realizacji wspólnych celów,

 • odłożyć na bok własny interes względem dobra ogółu,

 • być otwartym na sugestie i pomysły współpracowników,

 • wziąć odpowiedzialność za pracę zespołową,

 • przyjmować konstruktywną krytykę,

 • formułować konstruktywną krytykę,

 • okazywać zaufanie,

 • udzielać wsparcia innym członkom zespołu,

 • prosić o pomoc w trudnych chwilach,

 • przyznać się do błędu,

 • przyjąć postawę “jeden za wszystkich, wszyscy z jednego”,

 • dbać o stworzenie dobrej atmosfery.

Jakie są zalety pracy w zespołach pracowniczych?

Praca zespołowa w firmie może przynieść bardzo dużo korzyści zarówno organizacji, jak i poszczególnym pracownikom. Pracownik umiejący odnaleźć się w pracy zespołowej, nie mający problemu z wystąpieniami publicznymi czy wyrażaniem swojej opinii na forum zwykle przekazuje klarowne i zrozumiałe komunikaty. Co za tym idzie, w efekcie łatwiej zdobywa nowych klientów. Członkowie zespołów, którzy cechują się umiejętnością pracy w grupie, są niezwykle cenni dla pracodawców. Praca w zespole wpływa także na pozytywną atmosferę, a ta dobra energia wpływa na zapał całego zespołu do wykonywania obowiązków. Poszczególni członkowie zespołu chcą wykazać się na tle grupy i odczuwają silną motywację do tego. Dzięki temu są bardziej twórczy. Zdrowa rywalizacja tylko napędza do działania, a negatywna forma stresu związanego z pracą niemal nie występuje.

Porządkując zatem, jakie korzyści pracy zespołowej zyskują sami pracownicy?

 • efekt synergicznego działania zespołowego, który polega na łączeniu kooperacji i synchronizacji - członkowie zespołu mają motywację do działania, praca zespołowa pozwala w osiąganiu lepszych wyników niż samodzielna praca jednostki,

 • zespół się integruje, identyfikuje się jako całość, dbając o wspólne dobro,

 • podnosi się zadowolenie z pracy,

 • wzrasta przepływ informacji, poprawia się komunikacja,

 • członkowie motywują się i uzupełniają wzajemnie,

 • podnosi się wydajność i jakość pracy,

 • obniża się poczucie zależności od przełożonego,

 • osłabia się fluktuacja,

 • umożliwia dokonanie korzystnego podziału pracy,

 • uczy pokonywania barier związanych z indywidualną postawą,

 • uaktywnia się proces samokontroli,

 • zostaje zaspokojona potrzeba przynależności do grupy,

 • porażki są mniej dotkliwe, ponieważ niepowodzenie rozłożone jest na cały zespół,

 • możliwość dzielenia się pomysłami,

 • zmniejszenie występowania przypadkowych błędów.


Co przeszkadza w pracy w zespole?

Wiesz już, co to jest praca zespołowa i jak dużą ma wartość dla przedsiębiorstwa, jednakże istnieją też aspekty zakłócające pracę zespołową i hamujące skuteczność całej grupy.

Wszystko ma jasne i ciemne strony, zatem i praca w zespole może posiadać pewne wady. Główną rolę odgrywa tu czynnik ludzki, ponieważ zdarza się, iż w szeregach zespołu są indywidualiści. Jednostki te cechują się wysokim poziomem niezależności i twardo obstają przy swoich (często odmiennych) przekonaniach. W takiej sytuacji grupa napotyka trudności w obszarze wzajemnego porozumienia, a wypracowanie linii współdziałania będzie stanowić wyzwanie. Kluczowy są tu: czas i poziom zaangażowania - tego wymaga zbudowanie zgranego i efektywnego zespołu. Postawienie na niewłaściwe osoby może prowadzić do powstania negatywnej atmosfery i w efekcie spowolnienia tempa realizacji zadań. Niezbędny jest także trafny wybór odpowiednich liderów, którzy będą swoistym spoiwem dla zespołu, wyznaczając osiągalne cele dla jego członków.


Co jeszcze przeszkadza w pracy w zespole?

 • pewne cechy charakteru pracowników, w tym egoizm,

 • brak kompromisu,

 • dominacja przez jednostkę,

 • rozmycie odpowiedzialności za decyzje,

 • brak równego zaangażowania,

 • konflikty między członkami zespołu,

 • brak odpowiedniej motywacji.


Jedną z ważniejszych przeszkód związanych z pracą zespołową może być tendencja wśród niektórych pracowników do zmniejszenia wydajności, co oznacza, że ich wkład w pracę jest mniejszy, niż gdyby wykonywali te same zadania indywidualnie. Zjawisko to zwane jest próżniactwem społecznym. Inne zagadnienie socjologiczne to syndrom myślenia grupowego. Występuje, gdy na podjęcie decyzji silniejszy wpływ mają wzajemne relacje członków zespołu niż ich dążenie do znalezienia najkorzystniejszego rozwiązania. Zespół może być bezkrytyczny wobec swoich działań i wypracowanych pomysłów.


Warto pamiętać też o tym, że efektywny pracownik to doceniony pracownik. Rolą lidera jest zadbanie o to, aby pracownicy stale czuli się zmotywowani do pracy. W tym przypadku świetnie sprawdzi się szeroko pojęta grywalizacja oraz benefity. Celem grywalizacji jest zwiększenie zaangażowania pracowników w wykonywanie codziennych, często monotonnych zadań. Zespół, który ma poczucie bycia nagrodzonym, postrzega swoje zadania jako wyzwanie, a nie przykry obowiązek. Taka motywacja przeradza się w mierzalne wyniki dla firmy.bottom of page