top of page
  • Zdjęcie autoraAnna Pieczara

Jak angażować pracowników? Budowanie zaangażowania w zespole

Skuteczne zarządzanie zespołem to przede wszystkim budowanie zaangażowania i inspirowanie do działania. Gotowość do osiągania wspólnych celów przekłada się na wyniki i sukces całej organizacji. Zatem jak zaangażować pracowników do pracy? Sprawdź, jak budować zaangażowanie pracowników w zespole, aby odnosić sukcesy i pracować z ludźmi, którzy będą dążyć do realizacji celów firmy, bez względu na potencjalne trudności.

Na czym polega budowanie zaangażowania pracowników?

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia, na czym polega budowanie zaangażowania pracowników, warto jednak przyjrzeć się samej jego definicji. Zaangażowanie pracowników najprościej jest określić jako stan, w którym pracownicy chętnie dążą do osiągnięcia konkretnych celów lub jako gotowość do osiągnięcia celów, bez względu na pracę czy trudności, które trzeba pokonać w zamian za ich osiągnięcie. Niektórzy specjaliści utożsamiają zaangażowanie z entuzjazmem i satysfakcją z wykonywanej pracy. 

Badaniami nad zaangażowaniem i jego budowaniem w przedsiębiorstwie zajmowała się D. Robinson, która omawiane pojęcie rozumie jako pozytywną postawę pracownika wobec przedsiębiorstwa i jego wartości. Pracownik, który jest zaangażowany, współpracuje z pozostałymi członkami zespołu w celu zwiększenia wydajności pracy, tak by ta przyniosła korzyści jego firmie. Zaangażowany pracownik jest świadomy swojej roli i znaczenia jego pracy dla całej organizacji. Z kolei organizacja musi budować zaangażowanie pracowników, czyli działać na rzecz rozwijania i pielęgnowania ich zaangażowania. Warto też zaznaczyć, że zaangażowanie można osiągnąć, jeśli obie strony do niego dążą.

Czynniki budujące zaangażowanie pracownika

Zaangażowanie pracownika oddziałuje na pracę całego zespołu, dlatego jego budowanie w istocie polega na definiowaniu i komunikowaniu tego, na czym zależy i powinno zależeć stronom układu. Specjaliści badający temat zaangażowania pracowników zwracają uwagę na to, że u podstaw budowania zaangażowania w zespole leży zaspokojenie potrzeb w trzech ważnych obszarach — autonomii, mistrzostwa i celu. To czynniki wewnętrzne, które poprzez wsparcie indywidualnego zaangażowania, budują zaangażowanie całego zespołu. 

W 2006 r. japońskie badania dowiodły, że autonomia w pracy, czyli swoboda w wykonywaniu pewnych zadań wpływa na większe zaangażowanie, zwłaszcza w grupie pracowników z dłuższym stażem. Natomiast mistrzostwo daje pracownikom możliwość doskonalenia się w dziedzinie, która dotyczy wykonywanej przez nich pracy. Dostęp do programów rozwojowych, szkoleń czy ważnych projektów pozwala czuć pracownikowi, że firma dba o jego rozwój i stawia przed nim coraz to nowsze wyzwania, w których może on się wykazać.

Obszar dotyczący celu jest powiązany z poprzednimi obszarami, bowiem cel wykazuje zdolność pracownika do wykonywania swojej pracy i umotywowania swoich działań w imię całej organizacji. Pracownicy zaspokajający swoje potrzeby w tych obszarach, zwykle są efektywni, zmotywowani i szczęśliwi. W kontekście zaangażowania pracowników odczuwanie szczęścia jest siłą napędową do działania.

Budowanie zaangażowania pracowników polega też na wsparciu zaangażowania indywidualnego, zależnego od czynników zewnętrznych. To elementy, na które zarządzający mają bezpośredni wpływ — wynagrodzenie, system benefitowy, ale i wartości niematerialne, do których należą bezpieczne emocjonalnie środowisko pracy oraz niezbędne do jej wykonywania zasoby i narzędzia.

Budowanie zaangażowania pracowników polega zatem na przyjęciu właściwego modelu zarządzania zasobami ludzkimi, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wsparcie indywidualnego zaangażowania, które jest zależne od czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Dbałość o relacje, zaspokojenie potrzeb pracowników z uwzględnieniem partycypacji pracowników w życiu firmy poprzez wsparcie zaangażowania indywidualnego zależnego od obu grup czynników to właśnie budowanie zaangażowania w zespole.

Co wpływa na zaangażowanie w pracy?

Budowanie i rozwój skutecznego zarządzania poprzez zaangażowanie pracowników w pracy zależy od wielu innych czynników. Istotne jest samo rozpoznanie rodzaju zaangażowania, dzięki któremu można dobrać odpowiednie narzędzia kształtujące jego poziom.

W ramach omawianego terminu wyróżnia się dwie główne grupy rodzajowe, według których rozróżnia się zaangażowanie bierne, dotyczące przywiązania do organizacji i trwania w niej oraz zaangażowanie aktywne, polegające na czynnym udziale w życiu firmy i jej rozwoju. Niektórzy autorzy, koncentrujący się na zaangażowaniu aktywnym, rozumieją je dodatkowo jako chęć pracownika do inwestowania i wkładania swojego wysiłku w sukces pracodawcy.

W literaturze przedmiotu i języku biznesowym zaangażowanie pracowników to termin obejmujący wszystkie odmiany zaangażowania stanowiące zbiór czynników natury psychologicznej, a zatem istotny jest podział przyjęty przez J.P. Meyera i N.J. Allena na:

  1. Zaangażowanie afektywne — emocjonalne przywiązanie pracownika do organizacji, poprzez identyfikowanie się z wartościami organizacyjnymi; zaangażowanie to ukazuje, w jakim stopniu jednostka chce być w organizacji,

  2. Zaangażowanie trwania (wykalkulowane) – pracownik jest w organizacji i wykonuje swoją pracę, ponieważ jest świadomy kosztów i strat związanych z odejściem z firmy oraz ograniczonymi możliwościami na rynku pracy; zaangażowanie to odpowiada temu, jak bardzo człowiek potrzebuje być w organizacji,

  3. Zaangażowanie normatywne — jest kształtowane przez normy społeczne oraz poczucie zobowiązania, lojalność i wierność pracownika wobec firmy; ten rodzaj zaangażowania pokazuje, jak bardzo człowiek czuje, że powinien pozostać w organizacji.

Zatem na zaangażowanie pracownika w pracy wpływa jego postawa, określona powodem przywiązania do organizacji. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie rodzaje zaangażowania występują w tym samym czasie u danego pracownika. Rozumienie powodu zaangażowania, ale i zaspokojenie przedstawionych wcześniej czynników budujących je (wewnętrznych i zewnętrznych) wpływa na skuteczne zarządzanie zespołem poprzez budowanie zaangażowania pracowników. 

W każdym z przypadków na zaangażowanie zespołu istotny wpływ będzie miała postawa zarządzającego. Dobry szef interesuje się potrzebami swoich pracowników i potrafi wytworzyć umiejętność indywidualnego podejścia do każdego z nich. Oczywiście w dużych organizacjach nie jest możliwe, aby szczegółowo skupić się na jednostce, ale elementy pokazujące pracownikowi, że jego wysiłek ma znaczenie, a wszelkie kłopoty są szybko rozwiązywane, mogą być niezwykle skuteczne. Kluczowe jest utworzenie sprawnie komunikującego się zespołu, który jest na bieżąco ze wszystkimi prawami i wie, że może liczyć na przełożonego.

Jak zaangażować pracowników?

Angażowanie pracowników jest możliwe, jeśli organizacja spełni podstawowe warunki określone we wstępie artykułu, kiedy wyjaśnialiśmy, na czym polega budowanie zaangażowania pracowników. Oprócz przyjęcia właściwego modelu zarządzania zasobami ludzkimi, który uwzględnia kulturę organizacyjną zorientowaną na pracowników, rozbudowany system benefitowy czy wartości niematerialne, ważne jest również przeanalizowanie obecnej sytuacji w firmie. Zadaj sobie następujące pytania: Czy Twoi pracownicy są zmotywowani do pracy? Czy monitorujesz potrzeby pracowników i szukasz sposobów, aby je zaspokoić? Jak wygląda poziom komunikacji w Twoim zespole? Odpowiedzi na te trzy pytania, pozwolą Ci wypracować rozwiązania, dzięki którym zaangażujesz do pracy swoich pracowników.

Badania pokazują, że największym problemem dla pracowników jest brak identyfikacji z organizacją i poczuciem swojego wpływu na jej funkcjonowanie. Zatem, aby zaangażować pracowników, należy poprawić komunikację wewnętrzną. Obustronny przekaz informacji to jeden z najistotniejszych czynników sprawnego działania każdej organizacji. Oprócz tego dbaj o możliwości rozwoju pracowników, doceniaj ich i stawiaj przed nimi wyzwania, aby mieli świadomość swojego wpływu na wyniki całej organizacji. 

Szczególną uwagę trzeba zwrócić również w stronę zarządzających i ich podejścia do pracownika. Jeżeli każdy pracownik będzie miał wsparcie u swojego przełożonego, angażowanie pracowników może ulec znacznej poprawie. Istotna tutaj jest wcześniej już wspomniana wymiana informacji. Odpowiadając na pytanie: jak zaangażować pracowników? Nie można uciec też od tematu płac. Pracownik doceniony i zadowolony z otrzymywanego wynagrodzenia to pracownik zaangażowany i wydajny. 

Skuteczne budowanie zaangażowania w zespole

Wiele czynników wywiera wzajemnie sprzężony wpływ na motywację i zaangażowanie pracownika do wykonywanych obowiązków. Są to czynniki dotyczące cech charakteru i osobowości, a także czynniki związane z życiem prywatnym i zawodowym. 

Skuteczne budowanie zaangażowanego zespołu pracowników wymaga umiejętnego zarządzania personelem i szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe. Zauważenie, zdiagnozowanie i podjęcie stosownych kroków pomoże zapobiec rozwojowi niekorzystnych konsekwencji wynikających ze spadku zaangażowania pracowników w pracy. Jeśli chcesz skutecznie budować zaangażowanie w zespole, poznaj nasze sprawdzone sposoby.

6 sposobów jak zwiększyć zaangażowanie pracowników

W jaki sposób zwiększyć zaangażowanie pracowników w Twoim zespole? Poznaj 6 skutecznych zasad.

  1. Poznaj potrzeby pracowników Nie bój się zapytać o to, czego potrzebują, aby efektywnie pracować lub, jakie zasady powinny Wam towarzyszyć, aby pracownicy czuli się zaangażowani i mieli gotowość do podejmowania wysiłku.

  2. Wypracuj z zespołem zasady współpracy Miej na uwadze, że każdy z nich ma inną osobowość, inne potrzeby, inne oczekiwania, pasje, umiejętności i problemy. Zasady powinny zostać zapisane w formie kontraktu i być akceptowane przez każdego członka zespołu. 

  3. Włącz pracowników w życie organizacji Pytaj ich o zdanie, zapraszaj do dyskusji, szukaj inspiracji w ich pomysłach. Koniecznie informuj, co się dzieje z ich pomysłami, czy są wdrażane i jakie są tego efekty. O tym, jak ważna jest informacja zwrotna, pisaliśmy w jednym z artykułów.

  4. Doceniaj swoich pracowników Doceniaj poprzez miłe słowo i nie tylko. Nagradzaj pracowników stosując rozbudowany system benefitowy, którego funkcjonowanie będzie rozumiane przez każdego z nich. Doceniani pracownicy będą zmotywowani, by móc wykazać się w różny sposób. Różnorodność benefitów sprawi, że pracownik w dłuższej perspektywie nie straci zaangażowania.

  5. Dbaj o rozwój każdej osoby w zespole Oprócz systemu wynagrodzeń i benefitów, oferuj możliwości rozwoju zawodowego i zainteresowań.

  6. Buduj atmosferę współpracy, opartą na komunikacji Bądź autentyczny w tym, co robisz. Zachęcaj do współpracy, integruj zespół i dbaj o skuteczną wymianę informacji w całej organizacji. Przekazywanie informacji m.in. o sytuacji i wynikach firmy sprawi, że pracownicy poczują się potraktowani po partnersku.

Świadomość, na czym polega budowanie zaangażowania pracowników, co na nie wpływa oraz wiedza, jakie działania podjąć, aby zwiększyć ich zaangażowanie, pomoże Ci stworzyć efektywny zespół. Niezależnie od tego, w jakiej branży działasz, kieruj się dobrem swoich pracowników, ponieważ to ich działania mogą przesądzić o sukcesie całego Twojego przedsiębiorstwa. W czasach silnej konkurencji i rynku pracownika, zbudowanie zaangażowanego zespołu jest niezwykle ważne. 

bottom of page