top of page
 • Zdjęcie autoraNatalia Zdybel

Czym jest Employee Experience? Sprawdź, dlaczego pozytywny Employee Experience jest ważny

Obecny rynek pracy określany jest rynkiem pracownika. Dlaczego? Obecnie ludzie nie poszukują tylko miejsca, gdzie będą mogli zarobić na podstawowe potrzeby i spełnić się zawodowo, ale także takiego, które jest zgodne z ich przekonaniami, aspiracjami i marzeniami. Bardzo często kandydaci na pracowników rezygnują ze współpracy ze względu na negatywne opinie o danej organizacji. Employee experience to podstawowy czynnik wpływający na sukces firmy. Jak sprawić, aby pracownicy czuli satysfakcję z pracy? Jak przyciągnąć wartościowych pracowników? Jak wykreować pozytywny wizerunek firmy w oparciu o employee experience? 

Czym jest Employee Experience?

Employee experience to suma doświadczeń i wrażeń pracownika związanych z pracą w danej firmie. Składają się na to m.in. kontakty ze współpracownikami, podwładnymi i przełożonymi, atmosfera panująca w firmie czy choćby posiadanie narzędzi niezbędnych do pracy. Wszystko to, czego pracownik doświadczył w danej firmie, pozytywne i negatywne sytuacje, przekładają się na jego opinię o firmie. Atmosfera, wygląd miejsca pracy, a także oferowane benefity pozapłacowe i możliwość integracji z zespołem wpływają na odczucia pracownika. Employee experience to suma doświadczeń pracownika na podstawie jego wrażeń i odczuć od porannego wejścia do biura aż do wyjścia. To właśnie te doświadczenia wpływają na to, czy pracownik na długo obejmie dane stanowisko i będzie zmotywowany do pracy. 

Etapy Employee Experience

Na employee experience składają się wszystkie wrażenia i doświadczenia związane z daną firmą. Od kiedy pracownik buduje opinię o firmie? Proces budowania employee experience rozpoczyna się od przeczytania ogłoszenia rekrutacyjnego i trwa aż do zakończenia współpracy. Ten proces można podzielić na 5 etapów:

 1. Rekrutacja – obejmuje okres od przeczytania ogłoszenia o pracę poprzez proces rekrutacyjny aż po zatrudnienie nowego pracownika. W tym procesie ważne czynniki podlegające ocenie kandydata to przejrzystość ogłoszenia, przebieg i czas rekrutacji, atrakcyjność oferty na podstawie ogłoszenia oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Czyli na tym etapie ważna jest ocena, która zaważy czy kandydat podejmie współpracę z firmą.

 2. Wdrożenie nowego pracownika do pracy – tutaj kluczową rolę odgrywa onboarding, czyli działania jakie podejmuje firma, aby pomóc pracownikowi w szybkim wdrożeniu w nowe obowiązki. Im szybciej przebiegnie ten proces, tym szybciej pracownik stanie się produktywny. To, jak odbywa się onboarding, ma ogromny wpływ na employee experience. Na tym etapie budowane jest poczucie przynależności do organizacji.

 3. Rozwój – to etap podczas, którego pracownik rozwija swoje umiejętności, zdobywa doświadczenie i jest najbardziej zmotywowany do pracy. Proces ten może trwać bardzo długo w zależności od otrzymywanych zadań i posiadanych umiejętności.

 4. Zatrzymanie – pracownik jest już w pełni wdrożony. Czuje przynależność do firmy i jest produktywny w tym co robi. Dla organizacji ważne jest, aby zatrzymać takich pracowników jak najdłużej, ale ich osobistym celem może stać się poszukiwanie nowej pracy oraz związanych z nią wyzwań i możliwości dalszego rozwoju.

 5. Wyjście – to etap, do którego dociera każdy pracownik. Odejście może być spowodowane poszukiwaniem dalszych możliwość rozwoju w innym środowisku zawodowym, przejściem na emeryturę lub zmianami osobistymi, takimi jak np. przeprowadzka. Na tym etapie warto, aby dział HR podjął próbę poznania employee experience osoby rezygnującej ze stanowiska. Taka osoba ma poczucie, że nie ma nic do stracenia wyrażając swoją opinię i mówiąc o swoich odczuciach. To świetny sposób, aby poznać wrażenia dotyczące pracy w firmie, aby zapobiegać negatywnym sytuacjom oraz wpłynąć na atmosferę w pracy i pozytywny wizerunek firmy w oczach pracowników.

Co składa się na Employee Experience?

Na Employee Experience składają się trzy podstawowe pojęcia: kultura organizacji, środowisko pracy oraz nowe technologie. Taka definicja została przedstawiona przez Jacoba Morgana, autora książki The Future of Work: Attract New Talent, Build Better Leaders, and Create a Competitive Organization. Co tak właściwie oznaczają te pojęcia? Kultura organizacji opisuje strukturę organizacyjną firmy, obowiązującą hierarchię, styl komunikacji oraz wizje. Środowisko pracy to warunki, w jakich odbywa się praca. Składa się na nie wygląd biura, system pracy, możliwość elastycznej pracy, dostępne benefity pozapłacowe, czy demografia zatrudnienia. Nowe technologie to rozwiązania, z których dana osoba jako pracownik może korzystać. Na to pojęcie składa się: jakość sprzętu wykorzystywanego do pracy, dostępność pracy zdalnej, internet, sieć społecznościowa, system oprogramowania, a także możliwość szkolenia online i korzystania z webinarów i wideokonferencji.

Jak well-being wpływa na Employee Experience?

Ważnym czynnikiem wpływającym na employee experience jest well-being. Co to takiego? Well-being to dobrostan psychiczny pracownika. Co na niego wpływa i dlaczego jest tak ważny? Na poziom satysfakcji wpływa 5 czynników określanych skrótem PERMA:

 1. P – positive emotions (ang. pozytywne emocje) – wpływają na poczucie zadowolenia z pracy, kreatywność oraz na budowanie pozytywnej atmosfery w pracy.

 2. E – engagement (ang. zaangażowanie) – dotyczy wykonywanych zadań. Jeśli pracownik posiada odpowiednie kompetencje, a do wykonania ma zadanie, które samo motywuje i czuje satysfakcję z wykonywania go, to podnosi się jego poziom well-being.

 3. R – relationships (ang. relacje) – dotyczy to relacji nawiązywanych w środowisku zawodowym i zadowolenia z nich.

 4. M – meaning (ang. znaczenie/sens) – poczucie, że jest się potrzebnym, a wykonywane zadanie ma sens, zdecydowanie wpływa na dobrostan psychiczny pracownika.

 5. A – accomplishment/achievement (ang. osiągnięcie) – dotyczy posiadania wyznaczonych celów i satysfakcji z ich osiągnięcia, a także docenienia sukcesu.

Jak widać, na well-being wpływają różne czynniki. Ze względu, że większość czasu spędza się w pracy, to emocje przenoszone są również do sfery życia prywatnego, a to przekłada się na ogólne samopoczucie. Dlatego to właśnie dobrostan psychiczny w dużej mierze wpływa na pozytywny employee experience. 

Jak budować pozytywne doświadczenia pracownika?

Budowanie pozytywnego employee experience to długi i złożony proces. Warto zwrócić uwagę na wszystkie etapy pracy, aby były przyjazne i atrakcyjne dla pracowników. Zazwyczaj, zanim dana osoba zostanie pracownikiem firmy, najpierw jest klientem, później kandydatem, a następnie może zostać pracownikiem. Ważne jest, aby na każdym etapie tego procesu czuła pozytywne emocje związane z firmą. Ogromny wpływ ma na to well-being. Dbanie o dobrostan psychiczny pracownika powinno być jednym z najważniejszych zadań działu HR. To, w jakiej kondycji psychicznej są osoby należące do organizacji oraz jaka atmosfera panuje w firmie, zależy w dużej mierze od oferowanych benefitów i organizacji imprez integracyjnych. Zarówno szybkie wdrożenie pracownika, jak i dbanie o utrzymanie produktywności jest w interesie pracodawcy. Imprezy integracyjne pozwalają lepiej się poznać poza środowiskiem biurowym. Dzięki temu poprawie ulega komunikacja, atmosfera w firmie oraz samopoczucie pracowników. Benefity pozapłacowe to kolejna rzecz, która wpływa na employee experience. To, czy praca w firmie jest dla pracownika opłacalna zależy od tego, co dane przedsiębiorstwo mu oferuje. Możliwość rozwoju zawodowego jest równie ważna, co możliwość rozwoju zainteresowań. Jeśli pracodawca zapewnia obie, może utrzymać zadowolonego pracownika dłużej w swojej firmie.

Dlaczego pozytywny Employee Experience jest ważny dla Twojej organizacji?

Pracownicy, którzy są zadowoleni ze swojej pracy, są bardziej kreatywni, efektywni, chętniej przychodzą do pracy, a ich pozytywne nastawienie daje się zauważyć na zewnątrz firmy. To właśnie employee experience ma największy wpływ na to, ilu kandydatów będzie zgłaszało się podczas rekrutacji. Pozytywne wrażenia pracownika przekładają się na jego pracę i lojalność wobec firmy. Podstawowe korzyści z dbania o employee experience to:

 1. zwiększona wydajność,

 2. zapobieganie rotacji na stanowiskach,

 3. wzrost zaangażowania,

 4. polepszenie odczuć klientów,

 5. zwiększenie zysków.

Dlatego właśnie dbanie o dobre wrażenia pracownika jest tak ważne i ma ogromny wpływ na sukces całej firmy. Tym obszarem zajmują się specjaliści z działu HR. Ich zadaniem jest badanie employee experience zarówno obecnych, jak i byłych pracowników oraz reagowanie na potrzeby pracowników. Zadowoleni pracownicy to zgrany zespół specjalistów, zaopiekowani klienci, pozytywny wizerunek firmy, a to składa się na sukces i zwiększenie zysków.

Badanie employee experience obecnych, jak i byłych pracowników to pierwszy krok do budowy przyjaznego miejsca pracy, poprawienia komunikacji oraz warunków w firmie. To świetny sposób na poznanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, a także oczekiwań na obecnym rynku pracy. Eventy integracyjne, jak i benefity pozapłacowe to rozwiązania, dzięki którym pozytywnie wpłyniesz na odczucia i wrażenia pracowników związane z pracą w Twojej organizacji. 

bottom of page